ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพุทธานุภาพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 550,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารธรรมมานุภาพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,833,552
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสังฆานุภาพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนปฐมวัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอิงถิ่นฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศีล สมาธิ ปัญญา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักผ่อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาป้ายนิเทศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เฮือนอีสาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เฮือนผญา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซุ้มประตู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..