ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มี.ค. 58 ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบ ป.6 และ ม.3
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาค 2/2557

03 มี.ค. 58 ทดสอบ LAS ป.1,2,4,5 ม.1,2
27 ก.พ. 58 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
26 ก.พ. 58 ทดสอบ NT ป.3
06 ก.พ. 58 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่พระธาตุพนม จ.นครพนม
31 ม.ค. 58 สอบ o-net ป.6 ม.3
22 ม.ค. 58 ประเมินรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ใส่สูท
12 ม.ค. 58 ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
19 มี.ค. 57 ถึง 22 มี.ค. 57 ทัศนศึกษา
17 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้จบ ป.6 และ ม.3
10 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57 สอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
24 ก.พ. 57 สอบ NT ป.3
19 ธ.ค. 56 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปี 2556
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมไหว้ครู ปี 2556
14 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
01 เม.ย. 56 ถึง 13 พ.ค. 56 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555
29 มี.ค. 56 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่านผู้อำนวยการสุเนตร ทองคำ นัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารทุกท่าน ในวันศุกร์ที่  มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมอาเซียนศึกษา โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร จึงเรียนเชิญเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
ห้องประชุมอาเซียนศึกษา
25 มิ.ย. 55 ถึง 27 มิ.ย. 55 ประเมินภายนอกรอบสาม
  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจะรับการประเมินภายนอกรอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน  (สมศ) ในวันที่  25-27 มิ.ย.2555
14 มิ.ย. 55 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่  14  มิถุนายน  2555  ที่ห้องประชุมฉัตรชัย-ชะตารักษ์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน/ ครู เครื่องแบบสีกากี ฝ่ายกิจกรรม
16 ม.ค. 55 วันครู
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีรำลึกบูรพาจารย์ที่หอประชุมอำเภอท่าคันโท  ตั่งแต่เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป
สุภาพ
14 ม.ค. 55 วันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันเด็กในวันที่  14  มกราคม  2555
01 ม.ค. 55 วันขึ้นปีใหม่
เชิญชวนทุกท่านทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ที่โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  ตั้งแต่เวลา 06.30  น. เป็นต้นไป
สุภาพ บริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 54 ถึง 29 ธ.ค. 54 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งครั้งที่ 61 "สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลในอาเซียน" ที่  ม.ราชภัฏมหาสารคาม  กิจกรรมละครภาษาอังกฤษ  ชั้น ม.1-3
ม.ราชภัฎมหาสารคาม วิชาการ
23 ธ.ค. 54 กิจกรรมเดินทางไกล กองลูกเสือสามัญ สำรอง
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารกำหนดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือสามัญ และสำรอง ในวันศุกร์ที่ 23  ธันวาคม  2554 ตั้งแต่เวลา  06.00 น.เป็นต้นไป
ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจกรรม
21 ธ.ค. 54 ประชุมคณะครูประจำเดือนธันวาคม 2554
ให้คณะครู และบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารทุกท่านเข้าประชุมประจำเดือนในวันที่ 21  ธันวาคม  2554  เวลา  15.30 น. ที่ห้องประชุมฉัตรชัย-ชะตารักษ์ โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
ผู้อำนวยการ
14 ธ.ค. 54 ถึง 16 ธ.ค. 54 แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี  2554 ขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16  ธันวาคม  2554 มีศูนย์เครือข่ายฯท่าคันโท เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ที่สนามกีฬากลางอำเภอท่าคันโท
สนามกีฬากลางอำเภอท่าคันโท ศูนย์พัฒนาเครือข่ายฯท่าคันโท
28 พ.ย. 54 ถึง 30 พ.ย. 54 การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 (สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
23 พ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ Pre O-net

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนเข้าประชุมเพื่อวางแผนหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  จัดทำสื่อการสอน  แบบฝึก  ในวันที่  23  พฤศจิกายน  2554    เวลา  13.00 .    ห้องประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน  โดยพร้อมเพรียงกัน

ศูนย์เครือข่าย
16 พ.ย. 54 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม และโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ มาศึกษาดูงาน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม  และโรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์ มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ในวันที่  16  พ.ย.  2554  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  เกี่ยวกับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
บริหารทั่วไป
15 พ.ย. 54 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ในระดับเขตพื้นที่  ในวันที่  15  พ.ย. 2554 ที่โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์
ศุนย์เครือข่ายฯ
11 พ.ย. 54 ประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนตามคำสั่งศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 15/2554  ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและวางแผนการจัดการแข่งขันในวันที่  11  พ.ย.2554  เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองแซง
โรงเรียนบ้านหนองแซง/สุภาพ ศูนย์เครือข่ายฯ
25 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 ให้คณะครูโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียน
ด้วยโรงเรียนยางอู้มวิทยาคารมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจึงแจ้งให้คณะครูของโรงเรียนทุกท่านมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ตั้งแต่วันที่ 25  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร บริหาร
11 ต.ค. 54 ถึง 31 ต.ค. 54 ปิดภาคเรียน
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ตั้งแต่วันที่ 11  ตุลาคม 2554  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2554
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
10 ต.ค. 54 ประชุมคณะครู
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร โดยท่าน ผอ.สุเนตร ทองคำ นัดประชุมคณะครู พนักงานราชการ พนักงานบริการและบุคลกรของโรงเรียนทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน  ในวันที่  10 ตุลาคม  2554  เวลา  09.00น.  ที่ห้องประชุมของโรงเรียน
ห้องประชุม/สุภาพ ฝ่ายบริหาร
10 ต.ค. 54 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 10  ตุลาคม  2554 โดยติดประกาศที่ป้ายประกาศและทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร งานวัดผลประเมินผล
07 ต.ค. 54 แข่งขันกีฬานักเรียนรอบชิงชนะเลิศ(โซนภูพระเดิม)
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาท่าคันโท  โรงเรียนในโซนภูพระ(เดิม)กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนรอบชิงชนะเลิศ  ในวันที่  7  ตุลาคม  2554   ณ  สนามกีฬากลางอำเภอท่าคันโท
สนามกีฬากลางอำเภอท่าคันโท ครูกมลและคณะ
07 ต.ค. 54 รับนมโรงเรียน
ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มารับนมโรงเรียนเพื่อใช้ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนในวันศุกร์ที่ 7  ตุลาคม นี้ และให้เตรียมกระเป๋าหรือกล่องขนาดใหญ่เพื่อใส่นมกล่องจำนวนมากกลับบ้านด้วย
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ครูประจำชั้น
01 ต.ค. 54 ถึง 05 ต.ค. 54 ส่งคะแนนการสอบภาคเรียนที่ 1
ให้คณะครูผู้สอนทุกท่านส่งคะแนนผลการสอบภาคเรียนที่ 1 ในรายวิชาที่ตนเองสอนที่ฝ่ายวิชาการหรือ e-mail ของโรงเรียน(yangoom139@gmail.com)
สุภาพ ฝ่ายวัดผลและประเมินผล