ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗โดยอาศัยศาลากลางบ้าน เป็นอาคารเรียนและเป็นสาขาของโรงเรียนโทวิทยายน มีนายโต้ง ยวงวิภักดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน ๒๓ คน พ.ศ. ๒๔๘๓ได้งบก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ป. ๑ ฉ พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ เป็นอาคารเรียนไม้ พ.ศ. ๒๕๒๐ได้งบประมาณต่อเติมด้านล่าง รวม ๖ ห้อง

พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนได้ โอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ ในปีเดียวกันนี้ ก็ได้รับงบจัดสร้างอาคารเรียน แบบ กส. ๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น มุงด้วยกระเบื้อง งบประมาณ ๕๕๐.๐๐๐ บาท ในการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖จำนวน ๑หลัง พร้อมทั้งสนามบาสเกตบอล ในวงเงิน ๕๑๘,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ราคา ๑,๘๓๓,๕๕๒ บาท และได้งบจัดสร้าง ส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง ราคา ๑๑๑,๐๐๐ บาท

ปัจจุบันโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ๕ กิโลเมตร และ มีที่ดินของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ แปลง คือ แปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ ของโรงเรียน (ที่ราชพัสดุ หนังสือ น.ส.๓ เลขที่ ๑๐๕๘ เลขที่ดิน ๕๒)

ปัจจุบันมีนายสุเนตร ทองคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิตรลดา พลเยี่ยม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน