ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
 
อัตลักษณ์โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
 
 
"กายอ่อนน้อม 
วาจาอ่อนหวาน 
จิตใจอ่อนโยน"
 
 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน
 
วัดในโรงเรียน