ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
         
      ภายในปี 2556  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารมุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  รอบรู้เทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน
         "กายอ่อนน้อม   วาจาอ่อนหวาน   จิตใจอ่อนโยน"
 
 
สัญลักษณ์โรงเรียน
         "วัดในโรงเรียน"