ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

            1. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
            2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
            3. จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน 
            4. พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ (GOALS)

1.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
2.
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                3. บุคลากรทุกคนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
                4.
บุคลากรทุกคนพัฒนาศักยภาพให้เป็นมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน
                5. บุคลากรทุกคนมีความสามรถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้  และการบริหารจัดการ
             6.
โรงเรียนมีการระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง

7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ในทุกกลุ่มสาระ

                 8. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้มีความสุข