ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3