ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปี ๒๕๕๗

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ระดับ

จำนวนห้องเรียน/นักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล

๒๑

๑๕

๓๖

อนุบาล

๒๐

๑๒

๓๒

รวม อ.๑-อ.๒

๔๑

๒๗

๖๘

ป.๑

๑๙

๑๘

๓๗

ป.๒

๑๙

๒๔

๔๔

ป.๓

๒๖

๒๓

๔๙

ป.๔

๒๕

๒๓

๔๘

ป.๕

๑๖

๒๐

๓๖

ป.๖

๑๘

๒๕

รวม ป.๑-

๑๑

๑๒๓

๑๑๖

๒๓๙

ม.๑

๒๘

๒๐

๔๘

ม.๒

๒๓

๒๑

๔๔

ม.๓

๒๐

๑๗

๓๗

รวม ม.๑-

๗๑

๕๘

๑๒๙

รวมทั้งสิ้น

๑๘

๒๓๕

๒๐๑

๔๓๖