ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูคะนอง วิเท่ห์
ครูคะนอง วิเท่ห์

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 

อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ผู้ศึกษาค้นคว้า        นายคะนอง  วิเท่ห์

หน่วยงาน               โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

สังกัด                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์                  2551

 

บทคัดย่อ

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและยังช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักคิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิชาทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้กับผู้เรียน  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  Office Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  Office Word  2003   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระหว่างก่อนเรียนและ  หลังเรียน  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (5)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  ตำบลยางอู้ม  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  24  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive  Sampling)  ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย  ตัวแปรต้น  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  Office Word  2003  ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  8  หน่วย  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  18  แผน  (3)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft  Office Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  (4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word 2003   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)   แบ่งระดับความพอใจเป็น  5  ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  จำนวน  21  ข้อ

                    ผลการศึกษาค้นคว้ารายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปรากฏผลดังนี้

(1)  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมMicrosoft  Office Word2003   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ผู้ศึกษาได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง   จำนวน  24  คน  หลังทำการทดลองแล้ว ได้ทำการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ  แล้วนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์  พบว่า  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ E1/ E2  มีประสิทธิภาพ  97.72/95.91  ซึ่งพัฒนาได้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 
(2)  ดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น  มีค่าเท่ากับ  0.9276  ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  จากก่อนเรียน  ร้อยละ  92.76 

(3)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนและหลังเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของนักเรียนหลังการทดลองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มากกว่าก่อนการทดลองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  จึงสรุปได้ว่าชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนานักเรียนให้ปฏิบัติ  โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  ได้อย่างเชื่อถือได้  (ด้วยความมั่นใจ  99  %) 

(4)  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft   Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับแรก  คือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาได้เช่นเดียวกับเรียนกับครู  ( =  4.89)  บทเรียนคอมพิวเตอร์น่าสนใจ  ( =  4.82)  และ  ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับเนื้อหาวิชา  ( =  4.79 )

(5)  ผลการวิเคราะห์ความคงทนของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าไม่แตกต่างกันกับคะแนนค่าเฉลี่ยความคงทน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01  จึงสรุปได้ว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Office  Word  2003  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผ่านการเรียนไปแล้ว  14  วัน 

ยังมีความรู้อย่างเชื่อถือได้  (ด้วยความมั่นใจ  99  %)