ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูไพสิฐ ภิณพงษ์
ครูไพสิฐ ภิณพงษ์

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า      นายไพสิฐ  ภิณพงษ์

หน่วยงาน             โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2

ปีที่พิมพ์                 2551

 

บทคัดย่อ

 

                     การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เป็นสภาพการบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2542  ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้มีขึ้นควบคู่กับหลักสูตรแกนกลาง  โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ภูมิปัญญา  ความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตของตนเองในท้องถิ่น  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้า  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  จำนวน  26  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ  1)  หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง 2)  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง  3)  แบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่  .25 – .65  และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  .20 - .70  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  .88   4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

จำนวน  20  ข้อ  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .81   สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าดัชนีประสิทธิผล

                      ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                               1.  หลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ด้านอัตราเวลาเรียนของหลักสูตร  ด้านโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร  ด้านการวัดผลการประเมินผลของหลักสูตร  และด้านสภาพแวดล้อม  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ของหลักสูตร  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

                                2.  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  95.26 / 80.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                               3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ  0.6417  ซึ่งแสดงว่าผู้เรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.17

                               4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง  อยู่ในระดับมาก

                         โดยสรุป  หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำข้าวเกรียบสมุนไพรจากฟักทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป