ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิกุล วิเท่ห์
นางพิกุล วิเท่ห์

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะทางการอ่านเพื่อจับใจความ  วิชาภาษาอังกฤษ 

                              ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

ผู้วิจัย                     นางพิกุล  วิเท่ห์                 

หน่วยงาน             โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

สังกัด                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

                              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์                2551

 

บทคัดย่อ

 

                  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีคุณภาพ  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางการอ่านเพื่อจับใจความ  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางการอ่านเพื่อจับใจความ  วิชาภาษาอังกฤษ  โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ห้อง  2 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550   จำนวน  22  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 5  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะทางการอ่านเพื่อจับใจความ  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จำนวน  10  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  5  ชุด ๆ  ละ  20  ข้อ 

สถิติที่ใช้  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ  t – test  (Dependent  Samples)

                    ผลการวิจัยพบว่า 

                        1.  การประเมินหนังสือส่งเสริมการอ่านของผู้เชี่ยวชาญทั้ง  5  คน  นั้นมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง  5  ด้าน  เท่ากับ  4.83  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากที่สุด

                        2.  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางการอ่านเพื่อจับใจความ  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  เฉลี่ยร้อยละ  45.86  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เฉลี่ยร้อยละ  85.77

                        3.  นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางการอ่านเพื่อจับใจความ  วิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01