ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประกาย ลีสีคำ
ครูประกาย ลีสีคำ

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายประกาย  ลีสีคำ

หน่วยงาน           โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 

สังกัด                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

                            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์              2551

 

บทคัดย่อ

 

การจัดทำหลักสูตรนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นแผน  แนวทาง  หรือข้อกำหนดในการจัดการศึกษา  และสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันก็คือ  การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ  ตอบสนองต่อความถนัด  ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน  เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่น  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  และแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ (5)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  ตำบลยางอู้ม  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2550  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มี  6  ชนิด  ดังนี้  (1)  หลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 1  ชั่วโมง  จำนวน  19  แผน (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  (4)  แบบวัดพฤติกรรมระหว่างเรียน  ได้แก่  แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม และแบบวัดภาคปฏิบัติที่ผู้ศึกษาค้นคว้า  (5)  แบบประเมินหลักสูตรแบบ  Puissance Measure  (P.M.)  (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล  สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้  t-test  แบบ  Dependent Samples

                  ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 

                  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  96.62/96.79  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
                  2.  ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2   มีค่าเท่ากับ  0.9341 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  มีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  3  ด้าน  โดยด้านการวัดประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้  และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามลำดับ  ส่วนด้านเนื้อหา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก         

5.  ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  หลังเรียนผ่านไปแล้ว  14  วัน มีค่าไม่แตกต่างกันกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน