ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอารีย์ ลีสีคำ
ครูอารีย์ ลีสีคำ
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง  การประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
                       โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์
                        เขต 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า          นางอารีย์  ลีสีคำ

หน่วยงาน                 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

ปีที่พิมพ์                    2551

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน  เรื่อง  การประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ใช้เป็นสื่อในการนำเสนอบทเรียน  จะช่วยให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาบทเรียนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ  และได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีความสุขในการเรียนรู้  ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 

1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาดรรชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  3)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  4)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  การดำเนินการศึกษาค้นคว้าดำเนินการในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  โดยทำการสอนในระหว่างวันที่  9  เดือนพฤศจิกายน  ..2550  ถึงวันที่  5  เดือนมีนาคม  ..  2551  ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ  2  ชั่วโมง  รวมเวลาที่ใช้ในการพัฒนา  36  ชั่วโมง  ซึ่งไม่รวมเวลาในการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้นักเรียนในวันที่  19  มีนาคม  2551  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  7  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  โดยใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  18  แผน  36  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  1  ฉบับ  30  ข้อ 

4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  เรื่อง  การประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  โดยใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน  1  ฉบับ  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  1)  ชุดการสอน  เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  96.17/96.11  ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80  ย่อมชี้ให้เห็นถึงชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  มีประสิทธิภาพสูง  2)  ดรรชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพาราชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.9275  ซึ่งแสดงว่า  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  มีความรู้เพิ่มขึ้น  0.9275  หรือคิดเป็นร้อยละ  92.75  3)  ศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์การประดิษฐ์ดอกไม้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้  คะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียน  28.83  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  96.11  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  0.70  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  แบบกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นอิสระจากกัน  (t-test  แบบ  Dependent  Sample)  ผลปรากฏว่า  ค่าเฉลี่ยของนักเรียนหลังการทดลองด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารามากกว่าก่อนการทดลองด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  จึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพาราที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนานักเรียนให้ประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพาราได้อย่างเชื่อถือได้  (ด้วยความมั่นใจ  99  %)  4)  การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและคะแนนความคงทนโดยเปรียบเทียบระหว่างคะแนนหลังเรียนและคะแนนความคงทน  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  แบบกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นอิสระจากกัน  (t-test  แบบ  Dependent  Sample)  พบว่าคะแนนหลังการทดลองด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารามีค่าไม่แตกต่างกันกับคะแนนค่าเฉลี่ยความคงทน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01  จึงสรุปได้ว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ที่ผ่านการเรียนไปแล้ว  14  วัน  ยังมีความรู้อย่างเชื่อถือได้  5)  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพารา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  7  รายการ  ดังนี้  นักเรียนพอใจที่ได้เรียนด้วยชุดกิจกรรม   

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเอง  นักเรียนพอใจผลงานของตนเอง  นักเรียนเปิดโอกาสและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  นักเรียนพอใจที่ผู้สอนและเพื่อนให้คำเสนอแนะ  นักเรียนพอใจที่มีป้ายนิเทศให้นักเรียนแสดงผลงาน  โดยมีค่าเฉลี่ย  ( )  เท่ากับ  3.00  ทุกข้อ

โดยสรุป  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้น  สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ใบบางจากใบยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีความคงทนในการเรียนรู้  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทำให้การพัฒนาในครั้งนี้บรรลุตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า