ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพรประเสริฐ พรหมช่วย
ครูพรประเสริฐ พรหมช่วย

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ศึกษาค้นคว้า            นายพรประเสริฐ  พรหมช่วย

หน่วยงาน                   โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

สังกัด                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

                                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                   กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์                      2551

 

บทคัดย่อ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ครูผู้สอนต้องมีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนให้มีความหลากหลาย จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  โรงเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนา  (1)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  และแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  (2)  เพื่อหาค่า

ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู  เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมอลำเรื่องต่อกลอนกตัญญู  เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู  เรื่อง  พระคุณของแม่  (5)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู  เรื่อง  พระคุณของแม่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  ตำบลยางอู้ม  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  26  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มี  6  ชนิด  ได้แก่  (1)  หลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู  เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ใช้การประเมินหลักสูตรแบบ  Puissance Measure (P.M.) โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  ครอบคลุม 3  ด้าน  คือ  ด้านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผล  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู   เรื่อง  พระคุณของแม่  จำนวน  22  แผน 

(3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ  (4)  แบบวัดพฤติกรรมระหว่างเรียน  จำนวน  2  ฉบับ  คือ  แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม และแบบวัดภาคปฏิบัติ (5)  แบบประเมินหลักสูตรแบบ Puissance Measure (P.M.)  (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู   เรื่อง  พระคุณของแม่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

                    ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 

                        1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู   เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.31/91.03  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80 

2.  ดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู   เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท   จังหวัดกาฬสินธุ์   มีค่าเท่ากับ  0.8181 

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู   เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู   เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้  ด้านการวัดประเมินผล  รองลงมาคือด้านสื่อและอุปกรณ์ การเรียนการสอน   ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเนื้อหา ตามลำดับ

  5.  ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู   เรื่อง  พระคุณของแม่  หลังเรียนผ่านไปแล้ว  14  วัน มีค่าไม่แตกต่างกันกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

                  โดยสรุปหลักสูตรสถานศึกษา  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หมอลำเรื่องต่อกลอนความกตัญญู  เรื่อง  พระคุณของแม่  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  และแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงทำให้มีความรู้   ความเข้าใจเกิดทักษะกระบวนการทำงาน  รู้จักศึกษาค้นคว้า  รู้จักแก้ปัญหาและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เป็นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศักยภาพสูงสุด  ประสบผลสำเร็จ  มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน  ชุมชน  และสังคม  อย่างมีความสุข