ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูทรัพย์สิน จักรบุตร
ครูทรัพย์สิน จักรบุตร
ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
                        ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  
                         จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ศึกษาค้นคว้า        นายทรัพย์สิน  จักรบุตร

หน่วยงาน               โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

สังกัด                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2 
                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์                  2551

 

บทคัดย่อ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของท้องถิ่นตน  เกิดทักษะกระบวนการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระทั้ง 8 สาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนรู้โดยใช้บทร้องสรภัญญ์     4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  5)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี 5  ชนิด ประกอบด้วย

1) ชุดประกอบการสอนเรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  จำนวน 21 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  4)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องท้องถิ่นของเรา โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  จำนวน 20 ข้อ  5)  แบบวัดพฤติกรรมระหว่างเรียน  จำนวน  3  ฉบับ  ได้แก่ แบบบันทึกผลการตรวจผลงานนักเรียน   แบบประเมินทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และแบบสรุปแบบวัดภาคปฏิบัติ 

                    ผลการศึกษาค้นคว้า  สรุปได้ดังนี้

1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.45/90.63  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีค่าเท่ากับ  0.8422

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  ท้องถิ่นของเราหลังเรียนโดยใช้บทร้องสรภัญญ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้  เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจใน การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  คือ ด้านการวัดและประเมินผลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนการสอน  และด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  โดยฉันมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมใหม่เพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  และเมื่อมีการทดสอบฉันพอใจที่ทราบผลการเรียนรู้ที่ทำได้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

5.  ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่อง  ท้องถิ่นของเราโดยใช้บทร้องสรภัญญ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  หลังเรียนผ่านไปแล้ว  14  วัน มีค่าไม่แตกต่างกันกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

                  โดยสรุปการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องท้องถิ่นของเรา  โดยใช้บทร้องสรภัญญ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้  และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้มีความรู้   ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทำงาน  รู้จักศึกษาค้นคว้า  รู้จักแก้ปัญหาและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีความรู้ความใจในเรื่องราวของท้องถิ่น  เกิดความรัก  หวงแหนและเห็นคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง  เกิดเป็นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศักยภาพสูงสุด  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน  และสังคม  อย่างมีความสุข