ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสุพรรณ ทำแนบ
ครูสุพรรณ ทำแนบ

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                                ชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 

                                โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายสุพรรณ  ทำแนบ

หน่วยงาน            โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 

ปีที่พิมพ์               ๒๕๕๑

 

บทคัดย่อ

 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  การติดต่อสื่อสารของคนไทยทุกคนจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาไทย  ภาษายังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน  แต่นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ        ชั้นประถมศึกษาปีที่    ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

๘๐/๘๐  เพื่อหาดรรชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

การพัฒนาและหลังการพัฒนา  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน  และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  กลุ่มเป้าหมาย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕/๒  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต    ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  จำนวน    คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  ขาดทักษะทางภาษา  พูดและอ่านออกเสียงคำควบกล้ำไม่ได้  เขียนไม่ได้  มีคะแนนทดสอบความรู้พื้นฐาน  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ        ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย  จำนวน  ๑๕  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน   ๓๒  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน    ฉบับ  มีค่าความยากง่าย (P)  อยู่ระหว่าง ๐.๓๖ - .๗๓  และค่าอำนาจจำแนก (B)  อยู่ระหว่าง ๐.๒๖ - .๖๙  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  ๐.๙๒  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จำนวน  ฉบับ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  ๐.๒๒-๐.๖๔  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๘๔  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีของวิลคอกซอน (The Wilcoxon  Matched - Pairs Signed - Rank Test)

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

                         .  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่    มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ๙๒.๙๒/๙๒.๕๙  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

.  ดรรชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและเทคนิค            เพื่อนช่วยเพื่อน  ชั้นประถมศึกษาปีที่    มีค่าเท่ากับ  ๐.๘๘๔๓  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๔๓

                         .  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ

การเขียนคำควบกล้ำ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่    และเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๑ 

                         ๔.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความคงทนในการเรียนรู้จากการพัฒนาการอ่านและ

การเขียนคำควบกล้ำ      ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่   

                         ๕.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ        โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  ชั้นประถมศึกษาปีที่    โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก

                         ๖.  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบว่า  นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้น  คะแนนเฉลี่ย  ๔๓๕.๓๓  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๗๔  โดยแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  ได้แก่  สนใจและตั้งใจ  ให้ความร่วมมือในกลุ่ม  ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  ร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม  ตั้งใจปฏิบัติงานกลุ่มให้เสร็จ  ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือร้อยละ  ๘๐

โดยสรุป  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการเรียนที่ดีขึ้น  อ่านและเขียนคำควบกล้ำ        ได้คล่องขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางภาษา  แต่งประโยคได้  อ่านและรู้ความหมายของประโยค  สื่อสาร

ได้เข้าใจ  มีความคงทนในการเรียนรู้  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทำให้การพัฒนาในครั้งนี้บรรลุตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ