ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูกมล กาเจริญ
ครูกมล กาเจริญ
ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  เรื่อง  พลเมืองดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
                        โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายกมล  กาเจริญ

หน่วยงาน           โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

สังกัด                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

                             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์               2551

 

บทคัดย่อ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนซึ่งจะนำไปใช้ในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน 23  คน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบย่อย  ชุดใบงาน  ใบความรู้  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Samples)

 

                   ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 

1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD เรื่อง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3ให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.81/95.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD เรื่อง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ทดลองสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD มีค่าเท่ากับ  0.9336  ซึ่งหมายถึงนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.9162  จากก่อนเรียน  หรือคิดเป็นร้อยละ  91.62

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เรื่อง  พลเมืองดีหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือด้านเนื้อหา ด้านปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน และด้านการวัดและประเมินผล โดยมีรายข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละด้านดังนี้ข้าพเจ้าอยากเรียนเรื่อง พลเมืองดีให้มากกว่านี้ ข้าพเจ้ายินดีเสมอเมื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มในการทำงาน สื่อประกอบการเรียนที่ครูนำมาใช้ในชั่วโมงเรียนทำให้ข้าพเจ้าสนุก และคุณครูมักจะชมข้าพเจ้าและเพื่อน เสมอเมื่อตั้งใจทำกิจกรรม

5.  การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วย  กิจกรรมรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD เรื่อง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ค่าเฉลี่ยของนักเรียนหลังการทดลองด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เทคนิค  STAD เรื่อง พลเมืองดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าไม่แตกต่างกันกับคะแนนค่าเฉลี่ยความคงทน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01  จึงสรุปได้ว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดี  ที่ผ่านการเรียนไปแล้ว  14  วัน  ยังมีความรู้อย่างเชื่อถือได้ 

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เรื่อง พลเมืองดี เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ร่วมกันได้ดี