ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน NT ปี 2553
รายงานรวม ปรนัย ป.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.87 KB
รายงานระดับโรงเรียน ปรนัย ป.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
รวมโรงเรียน อัตนัย ป.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.89 KB
ระดับโรงเรียน อัตนัย ป.3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
รวมโรงเรียน ปรนัย ป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.41 KB
ระดับโรงเรียน ปรนัย ป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
รวมโรงเรียน อัตนัย ป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.73 KB
ระดับโรงเรียน อัตนัย ป.6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB