ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน LAS ปี 2553
รายงานรวมโรงเรียน ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.03 KB
รายงานระดับโรงเรียน ป.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
รายงานรวมโรงเรียน ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.16 KB
รายงานระดับโรงเรียน ป.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
รายงานรวมโรงเรียน ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.07 KB
รายงานระดับโรงเรียน ม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.75 KB