ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติดีเด่น
เกียรติประวัติดีเด่น
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประสบผลสำเร็จ ดังประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ ดังนี้

ที่

รายการ

เกียรติบัตรโรงเรียนในโครงการ กศ.พช.ดีเด่น ลำดับที่ ๓ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ปี ๒๕๒๖

เกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น ชนะเลิศ ของสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอท่าคันโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙

เกียรติบัตรโรงเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น ชนะเลิศ ของสำนักงานการประถมศึกษา
จังหวัด กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙

เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น ชนะเลิศ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๙

เกียรติบัตร โรงเรียนกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนดีเด่น ชนะเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียนยางอู้ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐

เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น ชนะเลิศ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโทประจำปีการศึกษา ๒๕๔๐

เกียรติบัตรโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนดีเด่น ชนะเลิศ
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ประจำปี ๒๕๔๐

เกียรติบัตรโรงเรียนกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ประจำปี ๒๕๔๐

เกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ปี ๒๕๔๐

๑๐

เกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น ของสำนักงานการประถมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๔๐

๑๑

เกียรติบัตร สนับสนุนโครงการต้านยาบ้าในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๔๐

๑๒

เกียรติบัตรร่วมกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการเสมาร่วมใจต้านภัยยาบ้า ประจำปี ๒๕๔๐

๑๓

เกียรติบัตร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการเสมาร่วมใจต้านภัยยาบ้า ประจำปี ๒๕๔๐

๑๔

เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบ การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง กรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๔๑

๑๕

เกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ปี ๒๕๔๑

๑๖

เกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น ของสำนักงานการประ ถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๔๑

๑๗

เกียรติบัตรโรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียนดีเด่น ชนะเลิศ
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ประจำปี ๒๕๔๑

๑๘

เกียรติบัตรโรงเรียนกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ประจำปี ๒๕๔๑

๑๙

เกียรติบัตรโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าคันโท ประจำปี ๒๕๔๑

๒๐

โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

๒๑

เกียรติบัตรโรงเรียนที่ทำคุณประโยชน์ให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าคันโท ประจำปี ๒๕๔๓

๒๒

โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( School Net ) ปี ๒๕๔๔

๒๓

เกียรติบัตรโรงเรียนที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนคอมพิวเตอร์เสริมศึกษาในรูปแบบจิตรลดา ประจำปี ๒๕๔๓

๒๔

เกียรติบัตรโรงเรียนชนะเลิศการประกวดสวดสรภัญญะประเภทนักเรียน อำเภอท่าคันโท
ประจำปี ๒๕๔๕

๒๕

เกียรติบัตรโรงเรียนชนะเลิศประเภทคะแนนรวมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๕

๒๖

เกียรติบัตร โรงเรียนปลอดยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๔๕

๒๗

โรงเรียนในโครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า ปี ๒๕๔๕

๒๘

เกียรติบัตร โรงเรียนในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ปี ๒๕๔๕

๒๙

โรงเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระทรวงศึกษาธิการ ( MOE NET ) ปี ๒๕๔๖

๓๐

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปี ๒๕๔๖

๓๑

โรงเรียนโครงการห้องเรียนสีขาวและจัดระเบียบสังคมในระดับดีเด่น ปี ๒๕๔๗

๓๒

โรงเรียนที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาด้านเทคโนโลยีประเภทเครือข่ายอิเล็คทรอนิคส์ Home page Internet ปี ๒๕๔๗

๓๓

โรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี ๒๕๔๘

๓๔

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง Plus ปี ๒๕๔๘

๓๕

โรงเรียนต้นแบบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๖

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

๓๗

โรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๘

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง รับเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๙

โรงเรียนแกนนำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๐

โรงเรียนแกนนำการพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๑

โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๒

รางวัลดีเยี่ยมโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต สถานศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๓

รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๔

รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ยอดเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๕

รางวัลรองชนะเลิศ ห้องสมุดมีชีวิต TK-PARK พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๖

เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ นำผลงานไปจัดแสดง ประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาขอนแก่น เขต ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๗

รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๘

รางวัลโรงเรียนดีเด่นวิถีพุทธ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒

๔๙

ชนะการประกวดห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒

๕๐

รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕๑

รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก สพฐ. และได้รับสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๕๓

๕๒

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓