ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการโอกาสทางการศึกษาท่าสร้อยทอง
โครงการโอกาสทางการศึกษาท่าสร้อยทอง

โครงการ " โอกาสทางการศึกษาท่าสร้อยทอง"

โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     มีเขตพื้นที่บริการในขอบเขตตำบลยางอู้ม  นักเรียนที่เรียนโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร  ๑๐๐ %  พักอาศัยอยู่ในบ้านยางอู้ม หมู่ที่  ๒,๓ และหมู่ที่ ๔  ส่วนนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ นอกหมู่บ้านยางอู้ม โดยเฉพาะ บ้านท่าสร้อยทอง นั้น เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  นั้น  ๑๐๐ % จะไม่ศึกษาต่อ ทำให้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ  ตามกฎหมายบ้านท่าสร้อยทอง หรือท่าอีสร้อย,ท่าย่าสร้อย อยู่ห่างจากบ้านยางอู้ม  ๑๒  กม.  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมลำปาว มีจำนวน  ๒๑  ครัวเรือน  ประชากรที่พักอาศัย  อพยพมาจากต่างถิ่น เช่น จังหวัดลพบุรี,  อุดรธานี,บุรีรัมย์,ศรีษะเกษ ,สกลนคร,ขอนแก่นฯลฯ  อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ   จับปลา   เพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้า-แม่ค้า
ตลาดอำเภอท่าคันโท ซึ่งจะมารับซื้อทุกวัน  ทุกครอบครัวจะมี เครื่องมืออุปกรณ์จับปลาตั้งอยู่ริมปาว  เช่น  สะดุ้ง  ไว้ประกอบอาชีพ บุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง  ชั้น ป.๖  จะมาเรียนที่โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชนท่าสร้อยทอง    5  กม. เมื่อจบชั้น ป.๖  จะไม่ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ด้วยเหตุผลคือ  ลำบากในการเดินทาง  ไม่ปลอดภัย ไม่มีใครช่วยดูแลครอบครัวดูแลน้องๆ  อยากจะเรียนต่อถ้าได้รับโอกาสจากหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้
 
จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนท่าสร้อยทองที่จบชั้น ป. ๖ มีจำนวน  ๗  คนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มีความต้องการที่จะเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ ( ชั้น ม.๓ ) ดังนั้น      โครงการโอกาสทางการศึกษาท่าสร้อยทอง  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ได้รับการศึกษา ได้รับความรู้  ที่จะนำไปสร้างเสริมให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ต่อสังคมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและจบการศึกษาภาคบังคับ
เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต ให้เด็กด้อยโอกาสได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
 ด้านปริมาณ
 เด็กด้อยโอกาสท่าสร้อยทอง  ที่อยู่ในเกณฑ์เข้าเรียนภาคบังคับ  ( เข้าเรียนระดับชั้น ม.๑  )  จำนวน  ๗  คน  ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพ
เด็กด้อยโอกาสท่าสร้อยทองที่เข้าร่วมโครงการ  ได้รับความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้น พื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
สถานที่ดำเนินการ
                บ้านท่าสร้อยทอง  ตำบลยางอู้ม  อำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์
ระยะเวลาดำเนินการ
                ระยะเวลา  ๓  ปี  เริ่มปีการศึกษา  ๒๕๕๒ ถึง ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายภาคเรียน ในแต่ละปีการศึกษา ดำเนินการสอน  ในวันเสาร์  ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอน