ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายตรงผู้อำนวยการ
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุเนตร ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

โทรบ้าน : 043-877223
โทรโรงเรียน : 043-877317
โทรมือถือ : 089-8618814
e-mail :
sunet_tongkhom@hotmail.com