ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Microsoft PowerPoint 2003
บทเรียนเรื่อง Microsoft PowerPoint 2003
 
   
บทเรียนเรื่อง Microsoft PowerPoint
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบัญ
บทเรียน
ใบงาน
แบบทดสอบ