ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับราชการ
รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับราชการ

รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร
ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/หน้าที่การงาน

1

นายอรุณ กรไชยา

อดีต รพช.สมุทรสาคร

2

นายจรัส กรไชยา

อดีตข้าราชการกรมทางหลวง กรุงเทพฯ

3

นายจำนงค์ มินทระ

อดีตข้าราชการครู

4

นายสุเนตร ทองคำ

ผอ.ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร

5

นายวัลลภ ภูจอมจิตร

ผอ.ร.ร.บ้านชัยศรีสุข

6

นายไพสิฐ ภิณพงษ์

ครู โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร

7

นายพยุงค์ ทองคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

8

นายเชิดชัย ทองคำ

ครู

9

น.ส.สุธรรมา ทองคำ

ครู

10

น.ส.ณัฏฐวิภา คำปันศรี

ครู

11

นายจีรศักดิ์ ทองคำ

ครู

12

นายนิกรชัย ทองคำ

ครู

13

จ.ส.ต.สุรเชษฐ์ ทองคำ

ตำรวจ/ สภ.พล จ.ขอนแก่น

14

จ.ส.ต.สำรวย ทองคำ

ตำรวจ / สภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

15

จ.ส.ต.พูลศักดิ์ กรไชยา

ตำรวจ / สน.ชนะสงคราม กรุงเทพฯ

16

นายบุญมี บุญธรรม

เจ้าหน้าที่สรรพากรเขต อุดรธานี

17

น.ส.แก้วตา บุญธรรม

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอยางศรีสุราช จ.มหาสารคาม

18

น.ส.แอนนา บุญธรรม

ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19

นายมาลี อาจเอี่ยม

ข้าราชการกรุงเทพฯ

20

นายดาวเรือง สุระวิค

อดีตหัวหน้าสถานีอนามัย

21

น.ส.ทิพย์สุคนธ์ สุระวิค

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

22

น.ส.อุมาวรรณ สุระวิค

พยาบาล

23

นายชัยปัญญา วิชัยโย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

24

นายวราวุธ อาจเอี่ยม

นักพัฒนาชุมชน อบต.ยางอู้ม

25

น.ส.จุทาทิพย์ นะวะคำศรี

เจ้าหน้าที่เทศบาล

26

นางเยาวรัตน์ นาเมืองรักษ์

เจ้าหน้าที่เทศบาล

27

น.ส.สุธาสีณี ทองคำ

พยาบาล

28

น.ส.ธีระพร  ปัตเตย์ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม

29

น.ส.กรรณิการ์ อินอุ่นโชติ พยาบาล

30

น.ส.ธนัชญา นาวิเศษ พยาบาล

31

ร.ต.ปัญญา เลิศประเสริฐ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร

ฝายคณะสงฆ์

พระครูสุคนธศีลาภรณ์

อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

ท่านเจ้าคุณพระอุดมปัญญาภรณ์

อดีตเจ้าคณะน้ำพอง จ.ขอนแก่น ปธ.6 ศษ.ม.

ดร.มหามิตร วันยาว

อาจารย์ ม.สงฆ์ วิทยาเขตขอนแก่น ปธ.6 ปริญญาเอก

พระมหาถนอม นะวะคำศรี

อาจารย์ ม.สงฆ์ วิทยาเขตแพร่ ปธ.7 พธม.

พระมหาเชิดชัย สายเสมา

นธ.เอก ปธ.7 พธม.

พระมหาวิทิต สิมมาลา

นธ.เอก ปธ.7 พธม.

พระมหาชัดชัย ทุยไธสง

นธ.เอก ปธ.7 พธม.

พระมหาอำพล แก้วบับพา

นธ.เอก ปธ.4 พธม.

พระมหารามินทร์ นาแพงสอน

นธ.เอก ปธ.2 พธม.

พระมหาสถิต คุณเครือจันทึก

นธ.เอก ปธ.3 พธม.

พระมหาวัชรชัย สอนศิริ

นธ.เอก ปธ.5 พธม.

พระมหาสมัย อำมะวรรณ

นธ.เอก ปธ.5 พธม.