ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโต้ง ยวงวิภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2477 - 2479
ชื่อ-นามสกุล : นายนวล โยธาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480 - 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายคำภา ลาสงยาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2483 - 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายกาน ฆารสินธุ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2485 - 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ์ ฉายประสาท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2493 - 2495
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล เพิ่มศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2496 - 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาว์ ศรีจำนงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2498 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายใหม ปรีดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2503 - 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายเต็ม โพธิสมัคร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2506 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ นิกรแสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508 - 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายวาลย์ แช่มชื่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2509 - 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายสุปี ภูดรนาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน ศรีสุธรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเนตร ทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน