ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง ประกาศโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน อาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ อาคาร กส.๑ อาคารเรียนอนุบาล (อ่าน 383) 06 ธ.ค. 59
คำสั่งเวรยามช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 388) 10 ต.ค. 59
ประกาศประกวดราคาจ้างโรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 757) 02 ธ.ค. 58
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid (อ่าน 690) 26 พ.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 905) 24 พ.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 621) 18 ก.ย. 56
แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 742) 25 มิ.ย. 56
แต่งตั้งคณะกรรมกรดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 716) 25 มิ.ย. 56
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 805) 25 มิ.ย. 56
แต่งตั้งครู – บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของหน่วยงาน (ประจำ (อ่าน 655) 29 มี.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งครู – บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของหน่วยงาน (อ่าน 653) 05 มี.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 646) 05 มี.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งครู – บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของหน่วยงาน (อ่าน 749) 04 ก.พ. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1025) 15 ม.ค. 56
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุตหนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 1020) 15 ม.ค. 56
คำสั่ง แต่งตั้งครู - บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของหน่วยงาน (อ่าน 837) 11 ต.ค. 55
แต่งตั้งครู - บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินของหน่วยงาน ประจำเ (อ่าน 831) 29 มิ.ย. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 768) 15 มิ.ย. 55
คำสั่งกิจกรรมไหว้ครู ปี 2555 (อ่าน 1045) 12 มิ.ย. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนรดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 911) 12 มิ.ย. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ครั้งที (อ่าน 933) 12 มิ.ย. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและควบคุมการนำฝาก-ถอนเงินในโครงการโรงเรียนธนาคาร (อ่าน 1141) 12 มิ.ย. 55
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน (อ่าน 914) 11 มิ.ย. 55
ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ (อ่าน 916) 02 เม.ย. 55
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน และวันหยุดระหว่างปิดภาคเรียน (อ่าน 1043) 02 เม.ย. 55
คำสั่งเวรยาม เดือนมีนาคม 2555 (อ่าน 875) 01 มี.ค. 55
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 2554 (อ่าน 1038) 22 ก.พ. 55
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 1402) 09 ก.พ. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O - NET ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 759) 09 ก.พ. 55
คำสั่งเวรยาม เดือน ก.พ. 2555 (อ่าน 616) 03 ก.พ. 55
แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (อ่าน 1493) 23 ม.ค. 55
คำสั่งเวรยามเดือน ม.ค.2555 (อ่าน 796) 05 ม.ค. 55
คำสั่งเวรยาม เดือน ธ.ค.2554 (อ่าน 643) 05 ม.ค. 55
คำสั่งศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 16 /2554 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ตามโครงการ Pre O-NET (อ่าน 845) 23 พ.ย. 54
คำสั่งเวรยามเดือน พ.ย.2554 (อ่าน 767) 08 พ.ย. 54
คำสั่งเวรยาม เดือนตุลาคม 2554 (อ่าน 804) 04 ต.ค. 54