ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศรีสุดา ทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางประภาวรินทร์ สายเสมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

น.ส.เนตรนภา แสนตะรัตน์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0