ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางศรีสุดา ทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเอราวัณย์ ศิลาพัฒน์
ครู คศ.3

นางประภาวรินทร์ สายเสมา
ครู คศ.2

น.ส.เนตรนภา แสนตะรัตน์
ครูพี่เลี้ยง