ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอโณทัย เจริญสรรพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพศูนย์ สุระวิค
ครู คศ.3

นายสุพรรณ ทำแนบ
ครู คศ.3

อัจฉราภรณ์ ทองคำ
ครู คศ.3