ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัญญา ทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประมูล สายเสมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1