ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประเสริฐ ไชยมะณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์