ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประกาย ลีสีคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิจิตร อัมวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายจีระศักดิ์ ทองคำ
ครู คศ.2