ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกมล กาเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุธี กันทา
พนักงานราชการ