ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทรัพย์สิน จักรบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีระยุทธ ศิริปรีชาพันธุ์
พนักงานราชการ

นายสุริยา ไชยศรีหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0