ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพสิฐ ภิณพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคะนอง วิเท่ห์
ครู คศ.3

นายวุธ บุตรกุล
ครู คศ.3

นางอารีย์ ลีสีคำ
ครู คศ.3

นางสาวสกาวเดือน กองเพชร
ครู คศ.1