ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพสิฐ ภิณพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายคะนอง วิเท่ห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวุธ บุตรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอารีย์ ลีสีคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสกาวเดือน กองเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2