ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิกุล วิเท่ห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.จิตรลดา เสนาวัง

นางสาวอนงค์ พุธพาลี