ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร นาใจตรอง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 0883234230
อีเมล์ : golf_40gif@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร ทองคำ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเสาวรส อินทชิต
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพภาพร แก้วสิงห์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังคณา โคตะคำ
ตำแหน่ง : รองฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา ภูพวก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีราพร สุขพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา นะวะคำศรี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชันยา แก้วศรีหา
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร สุภสร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
เบอร์โทร : 084-4151045
อีเมล์ : anne_a_40@MSN.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภาพร ภูพวก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา เจริญภู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
อีเมล์ : jin_jin_noi@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิภาพร เห็มคำภา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมุขรินทร์ ถาอันทะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร นาเมืองรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวรรณา ภูอังคะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
เบอร์โทร : 082-3054742
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชลทิศ ชมภูพื้น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจงกลณี หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงใบหม่อน ภูคำใบ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอทิวัตถ์ สายเสมา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณรงค์ แก้วศรีหา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพรรดิ์ โรมวาปี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยธิดา พรมช่วย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชินวัฒน์ ราชมนตรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฤทธิชัย แก้วศิลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพรพิพัฒน์ ภูน้ำทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชัญญานุช อาจเอี่ยม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนะกานต์ สินตะกูด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชาญชัย ฝ่ายสงฆ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทนา ผันผ่อน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรวรรณ ทองคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอาทิตย์ ด้วงคำจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเสาวคนธ์ แสนคุณเมือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษดา ชมภูพื้น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.4